Az értelmiség bukása

Molnár Tamás Az értelmiség bukása című műve a legnagyobb terjedelmű, és a legtöbb kutató szerint a szerző legalaposabban megírt munkája. A kötetből kirajzolódó kritika alapján az európai felvilágosodás, a marxizmus élcsapata, de a liberális és a konzervatív értelmiség is egyaránt arra törekedett, hogy ideológiai meggyőződése szerint formálja át az embert és társadalmakat. A siker azonban rendre elmaradt.

Az eredetileg az Egyesült Államokban, majd németül is megjelent könyv témája tehát a társadalomalkotó értelmiségi felfogások történeti kudarca, képviselőik visszatérően látványos bukása. Szerkesztőelve és látásmódja kettős: egyrészt történeti, másrészt kritikai. Nyomon követi az értelmiség szerepvállalását és -kényszerét kialakulásától kezdve a közelmúltig. Azonosulva az ember természetes igényével egy jobb, boldogabb életre és együttélésre, az értelmiség rendre magára vállalta az ideák megvalósításának szakszerű kidolgozását, amelyek viszont sorra utópiának, s így megvalósíthatatlannak bizonyultak. Mégis: az értelmiség számtalanszor került és kerül olyan, egyszerre örvendetes és kínos helyzetbe a francia forradalomtól napjainkig, amikor gyakorlatilag részt vehet egy általa kidolgozott elmélet gyakorlati megvalósításában.

Molnár Tamás elkerülhetetlennek tartja, hogy ennek mindig kudarc és csalódás a vége, hiszen minden erőszakos és erőszakolt átalakítás kitermeli azt a végeredményt, ami tökéletes ellentétje az eredetileg elgondolt célnak: a szabad, békés, elégedett emberi életnek. A társadalommérnökség kritikája kiterjed az Amerikai Egyesült Államok vezetőinek ma is érvényes önértelmezésére is. Noha a kötet 1961-ben jelent meg először, kiindulópontja pedig gyakran az akkori közéleti és politikai helyzet, a mai olvasó megállapítások sokaságában ismerhet rá a XXI. század számos rokon fejleményére.

A kötet korábban megjelent olasz és spanyol fordításban, valamint magyarul is 1996-ban. Az első magyar fordítást a jelen kötet minden részletében átnézve és javítva közli, emellett pedig kiegészíti a Molnár Tamás Összegyűjtött Művei sorozatszerkesztőinek többszáz tételből álló jegyzetanyaga, amely megvilágítja a szöveg egyes utalásait, idézeteit, kiemeli a ma már kevésbé ismert személyiségeket. A Hoppál Bulcsú és Mezei Balázs által gondozott kötethez Pogrányi Lovas Miklós írt utószót. A mű tanulmányozásával az olvasó jobban megértheti a kort, amely a klasszikus európai kultúra összeomlása nyomán formálódik a szemünk előtt.

Molnár Tamás: Az értelmiség bukása, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2022.

Sarnyai Tibor, ludovika.hu


Címkék: EJKK