Konferenciafelhívás

A város politikai és esztétikai megjelenítései – Irodalom, történelem, építészet

A város (urbs) olyan természeti és épített környezet, amely lakói, a városi polgárok számára otthonul szolgál. Ahhoz, hogy ezt az otthonosság-érzetet megteremtse, a városnak rendezettnek kell mutatkoznia. Ez jó esetben nem valamifajta külsődleges szempont rákényszerítése a város szövetére, hanem olyan elvek követése, amelyek a város saját, csak rá jellemző természetéből, növekedése folyamatából kristályosodnak ki. Az elrendezettség, az a tény, hogy a város építőelemei rendre megtalálják helyüket az egészben, a polgárok számára olyan érték, amelyen keresztül saját helyzetükre, a közösségen belül elfoglalt helyükre, végső soron a várost lakó közösség rendjére tudnak reflektálni. Másfelől a közösségen (civitas) belüli szervezeti formák, kapcsolatrendszerek a város (urbs) szövetében kivetülnek, ott is felismerhetővé válnak.

A város jelenét múltja határozza meg. Az a folyamat, ahogy a múltból eljut a jelenig, a város számára kulcsfontosságú. Ezért a város lakói ápolják a város múltjának történetét, hisz nem csak a város jelenlegi arculatát tudják ebből felépíteni, hanem saját helyüket is jobban érthetik, a városon belül és azon kívül is. A várostörténet a történetírás sajátos formája, emlékezetpolitika, amelynek célja az épp regnáló közösség azonosságtudatának erősítése, a közösségi kohézió biztosítása. A történetíró maga is él szépírói és retorikai eszközökkel, amikor a város történetét rekonstruálja. A jól megírt történet révén a város elnyeri helyét a kortárs közgondolkodásban. A jól megírt várostörténet pedig megnyitja az utat a várossal kapcsolatos irodalmi alkotásokig, Baudelaire, Balzac, Hugo, Mikszáth, Krúdy, Kosztolányi és Ottlik városleírásaiig.

Az építészet (beleértve a hagyományos építőművészetet és a városépítészetet is) maga is az esztétikai kivetítés technológiáival él, míg eljut a kiinduló ötlettől a mestertervig, s tovább, a tényleges építési folyamaton keresztül. Ahogy a (város)építész leképezi a  város házait, utcáit, negyedeit saját vázlatain és kidolgozott tervein, ugyanígy jár el a politikai szónok, aki a város dicsőségét megénekli, saját politikai céljait szolgálva.

A konferencia célja annak számbavétele és összehasonlítása, miként jeleníti meg a város esztétikai és politikai dimenzióit, illetve ezek egymásra hatását az irodalom, a történetírás és az építészet, a maga beszédrendjeiben és ábrázolási technikáival. Ennek megfelelően olyan előadások absztraktjait várjuk, amelyek e diskurzusok felől tekintenek az általunk kiemelt témakörre, azt remélve, hogy e beszédmódok egymásra is termékenyítően tudnak hatni.

A konferenciát az NKE Politika- és Államelméleti Kutatóintézete szervezi, tervezett időpontja 2022. október 28.

A konferenciára várhatóan jelenléti formában kerülne sor Budapesten, az NKE Ludovika Campus főépületében.

Felkért előadók:
Entz Géza művészettörténész, Károli Gáspár Református Egyetem
Moravánszky Ákos építészet-történész, zürichi ETH professor emeritusa
Wettstein Domonkos építész, BME Urbanisztika Tanszék

Jelentkezés:
A konferenciára jelentkezni az előadás címének és egy maximum 150 szavas absztraktnak a megküldésével lehet. Amennyiben a jelentkező rendelkezik a témához kapcsolódó publikációval, azt is kérjük feltüntetni.

Jelentkezési határidő: 2022. április 30.

A jelentkezéseket a pak@uni-nke.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A beérkezett absztraktok elbírálásáról május 10-ig értesítjük a jelentkezőket.

Hörcher Ferenc
kutatóprofesszor, intézetigazgató
horcher.ferenc@uni-nke.hu

Tóth Kálmán
tudományos segédmunkatárs
toth.kalman@uni-nke.hu

Felhívás pdf formátumban.


Címkék: PÁK