Konferenciafelhívás

Ötven évvel ezelőtt jelent meg az ország területi levéltárainak kutatásait összefogó munkafolyamat eredményeképp a Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából című kötet. Az évfordulóra tudományos konferenciát szervez a Magyar Nemzeti Levéltár és az NKE EJKK Molnár Tamás Kutatóintézete.

Az ötven évvel ezelőtt, 1971-ben megjelent a Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából című kötetet Bónis György és Csizmadia Andor szerkesztette. A mű az ország területi levéltárainak kutatásait összefogó munkafolyamat eredményeképpen született. A kezdeményezés módszertani újítását a szerkesztők szerint „a képviseleti intézmények helyi szintű kutatása, és ezáltal az összehasonlító módszer alkalmazása” jelentette. Az NKE EJKK Molnár Tamás Kutatóintézete a konferenciát jelképesen a kötet megjelenésének kerek évfordulójára időzítette, amellyel fórumot szeretne teremteni a területi autonómiák politikai működésével kapcsolatos újabb kutatásoknak, azzal a céllal, hogy diakrón és szinkrón, országos és regionális összehasonlításban egy átfogóbb képet nyerjenek. A tanácskozás a középkortól a szocializmus időszakáig terjedően a nemesi, majd polgári vármegyéket, illetve a tanácsrendszer kialakításával párhuzamosan átalakított megyéket állítja a középpontba (ideértve a területi alapú önkormányzatok 19. század végéig létező egyéb formáit). Területileg a teljes történelmi Magyar Királyságot lefedik majd, beleértve Erdélyt és annak speciális területi önkormányzati szerveit, hosszabb időtartamban különösen fontosnak tartják az impériumváltások nyomán bekövetkező átrendeződések vizsgálatát is. A politika fogalmát tágan értelmezik. A megyék egyfelől a politikai cselekvés autonóm tereiként, történetileg változó mértékben nyújtottak lehetőséget a területükön élők számára a politikai részvételre az aktív és passzív választójog gyakorlásán keresztül, szolgáltak a politikai szocializáció tereiként és jelentettek sajátos politikai kultúrákat. Másfelől értelmezhetőek a politikai gondolkodás tárgyaiként, azaz politikai képzetként is, széles teret nyitva az eszmetörténeti vizsgálatok előtt. A konferenciára 2021. november 25-én és 26-án kerül sor. A rendezvény a második napon, a szekcióelőadásokat követően kerekasztalbeszélgetéssel zárul, melyen a téma kiemelkedő kutatói és a közönség részvételével összehasonlító perspektívában is megkísérlik levonni a konzekvenciákat. Az elhangzott előadásokat jövőre egy tanulmánykötetben tervezik megjelentetni.

 

A szervezők kérik: a legfeljebb 350 szavas rezüméket legkésőbb 2021. szeptember 15-ig küldjék meg a szervezők számára az alábbi email címekre:

nemeth.istvan@mnl.gov.hu (H. Németh István, MNL OL)

honich.henrik@uni-nke.hu (Hőnich Henrik, NKE EJKK, MTKI)

nagy.agoston@uni-nke.hu (Nagy Ágoston, NKE EJKK, MTKI)

 

Lehetséges témák a teljesség igénye nélkül:

o   együttműködés és ellenállás: a vármegye és a központi kormányzat viszonyának alakulása, kommunikációja

o   a megye mint a politikai szocializáció tere

o   reformok és reformelképzelések

o   a megyék az országgyűlési vitákban

o   választott testületek és központi ellenőrzés viszonya

o   megyerendezések és egyéb változások, impériumváltásokat követő rendezések

o   a megyék közötti kommunikáció eszközei és fórumai

o   megyei politikai elitek, helyi politikai csoportok

o   megyéhez kötődő politikusi életutak

o   hivataltörténeti aspektusok személyi és intézményi oldala: a vármegyei hivatalok kiépülése, specializáció, szakszerűsödés és bürokratizálódás, megyei adminisztráció összetétele

o   a megyei követek és az országgyűlési politika, követutasítások

o   a vármegyei politikai közélet és a megyei közgyűlések politikai kultúrája

o   a megyei politikai közösség térbeli és társadalmi határai

o   megyei „pártok”, politikai törésvonalak

o   választások: választási rendszer, aktív és passzív választójog alakulása, kampányok, visszaélések

o   szavazási rend, helyi választások, visszaélések

o   a megyeháza és a megye székhelye mint politikai és szimbolikus tér

o   a vármegye historiográfiája a jogi és történeti diszciplínákban

o   a vármegye az irodalomban és a történetírásban, megyetörténeti törekvések

o   a nemzeti tudomány- és kultúraszervezés lokális intézményei és terei (nemesi könyvtárak, akadémiai vidéki tagok)

o   lokális alkalmi, közéleti-politikai irodalom műfajai (nyomtatványok, kéziratok, napisajtó, politikai beszédek), megyei sajtótér, hivatali és hivatalos kommunikáció eszközei és fórumai

o   a hivatali nyelvhasználat kérdése

o   közjogi szimbolika

o   megyei szintű kollektív identitás keretei és intézményes formái

o   a lokális patriotizmus és nemzetépítés viszonya

o   a megyei nyilvánosság szerkezete és rítusai: reprezentációs technikák, sajtó és kéziratosság, ünnepségek

o   a közjogi szimbólumok használata (zászlók, pecsétek, feliratok stb.)

o   kollektív emlékezet és lokalitás: megyeházi galériák, emlékművek, irodalmi alkotások

o   a megyei levéltárak kialakulása, működése, szerepe a kollektív identitások, a kulturális örökség és a történetírás perspektívájából

o   praktikus szempontok: a politikatörténeti kutatás lehetőségei a megyei levéltárakban


Címkék: MTKI